Online ISSN 2148-7421
Abstract - Device-Associated Infections in The Intensive Care Units in A University Hospital in Turkey
İbrahim Erayman, Betul Aydogdu, Emel Turk Aribas, Mehmet Bitirgen
ABSTRACT
The aim of this study was to determine and discuss the distribution of device-associated infection rates and device utilization rates in Intensive Care Units (ICUs) after a one year period of active prospective surveillance. The subjects in this study were patients, from the ICUs of the Reanimation, Internal Diseases, Neurology, General Surgery, Neonatal and other Surgical / Internal Medicine. In the ICUs, the invasive device-related infection rates and invasive device utilization rates were calculated according to the National Nosocomial Infections Surveillance system (NNIS). In the ICU during the surveillance year; 3729 patients were hospitalized, and 14.586 invasive instrument days were recognized. The most common infections were, Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) (22.7 %), Central Line–Associated primary Bloodstream Infections (CLABSIs) (17.3%), and Catheter-Associated Urinary Tract Infections (CAUTIs) (17.1 %). The invasive instrument-related infection rates were 47,2/1000 ventilator days  for VAP, 22.6/1000 catheter days for CLABSIs and 11/1000 urinary catheter days for CAUTI. Infections in intensive care units should be monitored closely. For the prevention of infections, infection control programs should be implemented using with multidisciplinary approaches. 
Key words: Infection, intensive care unit,  nosocomial
 
 
Türkiye de Bir Üniversite Hastanesinde Alet İlişkili  İnfeksiyonlar 
ÖZET
Bu çalışmada 1 yıllık aktif prospektif sürveyans ile izlenen yoğun bakım ünitelerindeki invaziv alet ilişkili infeksiyonların hızı ve alet kullanım oranlarının yoğun bakımlara dağılımı belirlenerek tartışılmıştır. Reanimasyon, İç Hastalıkları, Beyin Cerrahi, Nöroloji, Genel Cerrahi, Yenidoğan ve diğer Cerrahi-Dahili Yoğun bakım ünitelerinde belirlenen hastalar değerlendirildi.Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv alet ilişkili infeksiyon hızı ve invaziv alet kullanım oranları NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance) sistemindeki gibi hesaplandı. Yoğun bakım ünitelerinde 1 yıllık sürveyans süresince yatan hasta sayısı 3729, invaziv alet gün sayısı 14.496 idi. En sık gelişen infeksiyonlar Ventilatör ilişkili pnömoni (%22,7), santral venöz kateter ilişkili kan dolaşım infeksiyonu (%17,3) ve üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonları ( %17,1) olarak saptandı. İnvaziv alet ilişkili infeksiyon hızları ; VİP 47.2/1000 ventilatör günü, SVK-KDİ 22.6/ 1000 santral venöz kateter günü ve ÜK-ÜSİ 11/ 1000 üriner kateter günü idi. Yoğun bakım ünitesi infeksiyonları yakından izlenmelidir.İnfeksiyonların önlenmesi için infeksiyon kontrol programları multidisipliner yaklaşımla uygulanmalıdır.
Anahtar kelimeler: İnfeksiyon, yoğun bakım ünitesi, nozokomiyal
Volume 2, Number 3 (2015)