Online ISSN 2148-7421
Abstract - Role of Complete Blood Count Parameters and CRP Levels in Determining the Severity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Olcay Akar, Hanife Caner, Resul Altuntaş, Durdu Mehmet Yavşan, Mihrican Yeşildağ, Mustafa Göktepe, Turgut Teke, Kürşat Uzun
ABSTRACT
It is known that severe airway obstruction, continous hypoxemia, decrease in exercise capacity and emerging of extrapulmonary
patologies are related to mortality in COPD. There are even other biomarkers in relation to mortality in COPD, but ideal biomarker
has not been found. In this study, complete blood count parameters, neutrophile/lymphocyte ratio, ESR and CRP levels are studied,
and their relation to mortality in COPD are searched. 55 healty people as control group, from which 30 were smoking (F:12, M:18
and mean age: 62.16±4.80) and 25 were non-smoking (F:10, M:15 and mean age: 58.76±6.03); and 166 patients (M:126 F:40 and
mean age: 69.22±11.89) diagnosed with COPD are included in the research. We subdivided the smokers and non-smokers as having
mortality risks or not. This study, retrospectively, reported the CBC, ESR, N/L ratio and CRP levels of the control group and the
patients. It is found that there were significant differences in white blood cell count, neutrophiles, N/L ratio, RDW, PDW, MPV, MCH,
MCHC and CRP levels between the control group and the patients. Likewise there were significant differences in those parameters
between the control group and the patients who came to the hospital within an attack period and did not die. We found differences
in APACHE II score, age, CRP, RDW, MPV and PLT parameters between the COPD patients that showed mortality and the COPD
patients that stayed alive. When we compared the COPD patients according to the smoking status, we only found a significant
difference between RBC and Hb levels. We did not find any relations between blood gas parameters and mortality. Consequently;
we found that CRP, RDW, MPV, N/L ratio, white blood cell count and neutrophile levels together with APACHE II score can be used as
markers of mortality in COPD patients. Wider studies with larger numbers of case reports are required.
Key words: COPD, complete blood count, RDW, respiratory failure
 
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Tam Kan Parametreleri ve CRP Düzeylerinin Hastalığın Şiddetini Belirlemedeki Rolü
ÖZET
KOAH’da şiddetli havayolu darlığı, devamlı bir hipokseminin bulunması, egzersiz kapasitesinde azalma ve akciğer dışı patolojilerin
ortaya çıkması mortalite ilişkili bulunmuştur. KOAH’da bununla birlikte çeşitli biyobelirteçler mortalite ilişkili bulunmasına rağmen
ideal bir biyobelirteç bulunamamıştır. Bu çalışmada KOAH’da tam kan parametreleri, nötrofil/lenfosit oranı, eritrosit sedimantasyon
hızı ve CRP düzeyleri çalışılmış mortalite ile ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmaya sigara içen (n:30, K:12, E:18 ve yaş ort: 62.16±4.80) ve
içmeyen sağlıklı (n: 25, K:10, E:15 ve ort. yaş: 58.76±6.03) 55 kontrol ve KOAH tanısı almış 166 (erkek:126 kadın:40 ortalama yaş
69.22±11.89 ) hasta alınmıştır. KOAH’lı hastalarda sigara içen ve içmeyen, mortalite olan olmayanlar olmak üzere alt gruplara ayrılmıştır.
Bu çalışma geriye dönük olarak kontrol grubu ve hastaların tam kan sonuçları, ESR, N/L oranı ve CRP değerleri kayıt edilmiştir.
Kontrol grupları ile tüm KOAH’lı hastalar arasında beyaz küre, nötrofil, N/L oranı, RDW, PDW, MPV, MCH, MCHC ve CRP düzeyleri
arasında anlamlı farklılık vardı. Ayrıca Kontrol grupları ile atak ile gelen ex olmayan KOAH’lı hastalar arasında da aynı parametreler
için anlamlı farklılık vardı. Mortalite gözlenen KOAH’lı hastalar ile yaşayan KOAH’lı hastalar arasında APACHE II skoru, yaş, CRP, RDW,
MPV ve PLT açısından farklılık vardı. KOAH’lı hastalar sigara durumuna göre karşılaştırıldığında sadece RBC ve hb açısından anlamlı
farklılık vardı. Kan gazı parametreleri ile mortalite arasında bir ilişki bulunamamıştır. Sonuç olarak KOAH’lı hastalarda CRP, RDW, MPV,
N/L oranı, beyaz küre ve nötrofil değerlerinin APACHE II skoru ile birlikte mortalite göstergesi olarak kullanılabileceği kanaatine
varılmıştır. Daha büyük olgu sayılarının olduğu geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: KOAH, tam kan sayımı, RDW, solunum yetmezliği
Volume 2, Number 3 (2015)