Online ISSN 2148-7421
Abstract - How Should Approach To İdiopathic Pleural Effusion
Bünyamin Sertoğullarından, Ayşe Dallı, Selami Ekin
ABSTRACT
Pleural effusionis a common medical problem. This situation is affect many people every year and often complicates the management
of heart failure, pneumonia, and malignancy. Circumstances causing a distortion in vasculer fluid mechanicstend to cause
transudativeeffusions, whereas localised inflammatory or malignant situations are often related with exudative effusions. Patients
can be asymptomatic or can present with cough, dyspnea, and pleuritic chest pain. Chest radiography can confirm the diagnosis.
Thoracentesis may be require to diagnose effusion and relieve symptoms. Ultrasound guidance is advised when aspirating fluid. Routine
assays for aspirated fluid include protein and lactate dehydrogenase, Gram staining, cytology, and pH measurement. Light’s
criteria should be used to differentiate exudative from transudative effusions. Additional tests and interventional proceduress, may
be required for diagnosis if the initial test results are inconclusive.
Key words: Pleural effusion, tests, procedures
 
Plevral Efüzyona Yaklaşım Nasıl Olmalı ?
ÖZET
Plevral efüzyon yaygın bir medikal problemdir. Her yılbirçok insanı etkilemektedir.Sıklıkla konjestif kalp yetmezliği, pnömoni ve
kanser gibi hastalıklara eşlik etmektedir. Vasküler sıvı mekaniklerinde bozulmaya neden olan durumlar transudatif sıvılara neden
olurken, lokalize inflamasyon veya malignensiler eksudatif sıvılarla ilişkilidir. Vakalar asemptomatik olabilir veya öksürük, dispne ve
göğüs ayrısı ile başvurabilirler. Torasentez tanısal amaçla veya semptom giderici olarak gerekli olabilir. Göğüs grafisi tanıyı doğrulamak
için gereklidir. Sıvı aspire edildiğinde ultrason eşliğinde yapılması önerilmektedir. Sıvı değerlendirmesi için rutin yapılması
gereken tetkikler;protein, laktat dehidrogenaz, gram boyama, sitolojive pH ölçümüdür. Transuda eksuda ayırımında lightkriterleri
kullanılmalıdır. Başlangıç rutin testler sonuçsuz kaldığında ek testler ve girişimsel metodlar gerekebilir.
Anahtar kelimeler: Plevral efüzyon, testler, girişimler
Volume 2, Number 3 (2015)